TehranUniversityLogo
English            
 |  دوشنبه 5 دى 1390
 

مرکز آموزش مهارتهای بالینی

این واحد در طبقه سوم دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد خوی واقع می باشد

    مقررات آموزشی و اجرایی مرکز مهارتهای بالینی

    شئون ظاهری و الزامات حرفه ای دانشجویان دختر و پسر در عرصه بالینی و کارآموزی

واحد مهارتهای بالینی1

اصول و مهارتهای پرستاری

پرستاری

5/1

51

4

مهارتهای بالینی 2

بررسی وضعیت سلامت

 

پرستاری

5/0

4

4

پرستاری در بحران و فوریتها و حوادث غیر مترقبه

پرستاری

5/0

4

4