صفحه اصلی: اساتید
KhoyUniversityLogo
English            
  

safaralizadeh.jpgسوابق تحصيلي :

رديف

مقطع تحصيلي

نام دانشگاه

شروع

خاتمه

1

كارشناسي

واحد خوي

1369

1373

2

كارشناسي ارشد

واحد خوي

1373

1376

3

دكتري

واحد علوم و تحقيقات تهران

1383

1386

 

سوابق خدمتي :

رديف

عنوان شغلي

محل فعاليت

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

1

عضو هيات علمي تمام وقت

واحدخوي

1379

ادامه دارد

2

مدير گروه ادبيات فارسي

تمام مقاطع تحصيلي

1386

1388

3

مدير گروه ادبيات فارسي

تمام مقاطع تحصيلي

1396

ادامه دارد

 

سوابق پژوهشي :

الف )  طرح هاي پژوهشي :

رديف

عنوان طرح

تاريخ تصويب نهايي

1

تاثير قرآن و حديث در هفت اورنگ  جامي

14/07/1384

2

شرح اصطلاحات عرفاني و صناعات ادبي ديوان حضرت امام خميني ره

02/10/1383

3

تجلي  عرفان در خمسه  نظامي

26/08/1385

4

بررسي صور خيال عرفاني در غزليات شمس

12/10/1388

5

مقايسة دو متن تفسير مرصادالعباد و تمهيدات عين القضات با تفاسير شيعي

29/11/1381

6

بررسي صور  خيال عرفاني در غزليات شمس

1390

7

بررسي  مفاهيم عرفاني در آيات قرآني

1391

8

بررسي موضوعي مقالات شمس

1395

 

 

 

ب ) مقاله :

رديف

عنوان مقاله

تاريخ تصويب

1

مثنوي  ناز و نياز عبدالرزاق دنبلي  بهارستان شماره دهم

14/07/1384

2

ذكر خاموشان مجله علمي و پژوهشي  عرفان شماره 23

1386

3

بررسي صورت هاي عرفاني در غزليات شمس مجلة عرفان اسلامي

11/11/1390

4

تحليل ديدگاه شمس در مورد حضرت محمد (ص)  و چند شخصيت عرفاني

شهريور1395

5

بررسي انديشه هاي بنيادين عرفاني در آيات قرآني

1393

6

بررسي تأويلات داستاني در دفتر چهارم مثنوي

پائيز 94

 

 

ج )كتاب :

رديف

عنوان كتاب

 

1

گزيده شرح  قطر الندي و بل الصدي

1391

2

تصحيح و تحشيه ديوان صادقيه

1395

3

تصحيح و تحشية منشآت امير نظام گروسي

1395

4

تصحيح و تعليق انشاي فيض رسان

1396

5

سيماي بزرگان در مقالات شمس

1396

 

د) مشاورة  پايان نامه هاي دانشجوئي :

رديف

 عنوان برخي از پايان نامه‌ها

 نوع  همكاري

تاريخ   دفاع

1

مقايسه محتواي جلد اول كشف الاسرار با  سه تفسير تخصص شيعه

 استاد مشاور

1385

2

فرهنگ لغات و اصطلاحات و تلميحات و تركيبات و شرح برخي از اشعل  شكل در ديوان فخرالدين عراقي

 استاد مشاور

1385

3

شرح اصطلاحات عرفاني تمهيدات

 استاد مشاور

1385

4

تحليل  جبر و اختيار در ديوان جامي

 استاد مشاور

1386

5

شرح لغات و اصطلاحات و تلميحات ديوان اوحدي مراغه اي

 استاد مشاور

1386

6

صور خيال در ديوان غزل از ديوان شمس  ( علي اكبرلو )

 استاد مشاور

1387

7

شرح سي غزل از اشعار  كليم كاشاني (  سرخوش ) ( 160-131)

 استاد مشاور

1387

8

 فن مجلس خوانيدر مجالس سبعه ( فائزه تقي زاده )

 استاد مشاور

1387

9

 شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي ( علي محسني )

 استاد مشاور

1387

10

شرح سي غزل از غزليات شمس ( 480- 451 )

 استاد مشاور

1388

11

شرح سي غزل از غزليات كليم كاشاني ( 210-191 )

 استاد مشاور

1388

12

فرهنگ اصطلاحات موسيقي در آثار نظامي گنجوي

 استاد مشاور

1388

13

تحليل و تفسير  مثنوي سرو و تذر و تأليف  نثا ري توني

 استاد مشاور

1388

14

اساطير در ديوان غزليات شمس

 استاد مشاور

1389

15

برر سي فراهنجارهاي زباني در شعر شاملو

 استاد مشاور

1390

16

بررسي و تحليل ديوان جهانشاه قراقوينلو ( حقيقي )

 استاد مشاور

1389

17

تطبيق مثنوي ناز و نياز عبدالرزاق بيگ دنبلي  ...

 استاد مشاور

1389

18

شرح اصطلاحات عرفاني ديوان فروغي بسطامي

 استاد مشاور

1389

19

شرح سي غزل از ديوان كليم كاشاني ( غزليات 220-191 )

 استاد مشاور

1389

20

 فرهنگ كنايات هفت پيكر نظامي

 استاد مشاور

1390

21

بررسي تطبيقي تأويلات مقالات شمس با فيه ما فيه مولوي

 استاد مشاور

1391

22

بررسي انديشه هاي عرفاني در مقالات شمس

 استاد مشاور

1391

 

 

 

 

 

ه‍) راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي:

رديف

 عنوان برخي از پايان نامه‌‌ها

 نوع  همكاري

تاريخ   دفاع

1

نقد و بررسي تأويلات كشف الاسرار ج 1

استاد راهنما

1387

2

نقد و بررسي تأويلات كشف الاسرار ج 2

استاد راهنما

1387

3

انديشه هاي كلامي در آثار سعدي و نظامي

استاد راهنما

1387

4

شرح پنجاه غزل از عظار نيشابوري ( 850-801 )

استاد راهنما

1387

5

شرح پنجاه غزل از عطار نيشابوري ( 600-551 )

استادراهنما

1387

6

شرح پنجاه غزل از ديوان عطار نيشابوري ( 600-551)

استادراهنما

1390

7

شرح سي غزل از ديوان شمس

استادراهنما

1387

8

شرح سي غزل از ديوان شمس ( غزليات 751 780 )

استادراهنما

1389

9

شرح سي غزل از ديوان كليم كاشاني

استادراهنما

1389

10

شرح سي غزل از غزليات شمس ( 1050-1021 )

استادراهنما

1390

11

 شرح سي غزل از غزليات شمس

استادراهنما

1389

12

شرح سي غزل از كليات شمس تبريزي از غزل ( 750-721 )

استادراهنما

1389

13

شرح قصايد فخرالدين عراقي

استادراهنما

1390

14

عارفانه‌هاي خاقاني در قصايد

استادراهنما

1390

15

فرهنگ اصطلاحات عرفاني كليات زلالي خوانساري

استادراهنما

1390مجتبی صفرعلیزاده

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی خوی است
آمارکل: 7143411
دیروز : 2304
امروز : 985
آنلاین : 1643